Zoek

mobiNuke

Minimaliseren

AKA-Niveau 1

Minimaliseren
Mbo-diploma AKA-niveau-1
In het schooljaar 2005-2006 startte het Praktijkonderwijs, met goedkeuring van het ministerie van OC en W en de
inspectie van het voortgezet onderwijs met het opleiden tot het diploma AKA-niveau-1 of delen daarvan. Omdat
deze mbo-diploma’s alleen uitgereikt kunnen worden door ROC of AOC heeft onze school examenovereenkomsten
gesloten met ROC Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch en AOC-Boxtel om deze examinering en diplomering mogelijk te maken.
De voorbije zes schooljaren hebben ons geleerd dat rond 70 % van de leerlingen met een mbo-diploma onze
school verlaat. Deze opleidingstrajecten worden grotendeels vooraf in overleg met de leerling en ouders/verzorgers vastgelegd in een opleidingsplan. De niveau-1-opleiding bestaat voor een groot deel uit praktische vaardigheden.
Voor de theoretische ontwikkeling worden de vakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en burgerschapskunde
geëxamineerd.
De beroepsvaardigheden door middel van bedrijvenstage speelt een belangrijke rol in het opleidingstraject.De
scholing/opleiding vindt volledig plaats binnen het Praktijkonderwijs en de stagebedrijven.

Het examen, proeve van bekwaamheid, wordt afgenomen door en onder verantwoordelijkheid van ROC Koning
Willem I College te ‘s-Hertogenbosch of AOC-Boxtel voor de tuinbouw. De leerlingen die onverhoopt niet slagen
voor hun proeve van bekwaamheid krijgen na een overeengekomen periode een herkansing of kunnen met de
behaalde deelcertificaten hun diploma in een vervolgopleiding alsnog behalen. Met een AKA-diploma niveau-1 kan
de leerling, afhankelijk van capaciteiten en ambitie, naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs
(MBO).
In de laatste twee schooljaren hebben de leerlingen de mogelijkheid om een AKA-diploma te behalen
met een door henzelf gekozen uitstroomprofiel binnen de hoofdsectoren:
• techniek
• zorg en welzijn
• handel en economie
• tuinbouw
Voor de sectoren techniek, zorg en welzijn en handel/ economie worden de lessen in nauwe samenwerking met
het vmbo van het Baanderherencollege verzorgd. De lessen voor de sector tuinbouw worden gegeven in nauwe
samenwerking met de middelbare agrarische school Helicon in Boxtel. Het diploma geeft in het algemeen aansluiting op niveau-2 van het MBO. Ook bestaat er de mogelijkheid om met deelcertificaten en/of een PrO-getuigschrift de opleiding goed af te ronden.
Binnen deze MBO-AKA-diplomering bestaan de volgende opleidingsmogelijkheden:
• tuinbouw
• machinale houtbewerking / fijnhout
• metselen/tegelzetten / stukadoren
• bankwerken/elektro / verspaning/lassen
• horeca / keukenmedewerker
• zorghulp
• facilitair medewerker
• detailhandel / mode-commercie
• magazijn en logistiek
• schilderen
• voertuigentechniek
Deze uitstroomprofielen en de daarbij behorende examens zijn mogelijk met extra financiële middelen van het

Europees Sociaal Fonds. BHC-Praktijkonderwijs werkt ook in dit schooljaar 2013-2014 weer met extra middelen

vanuit ESF. Deze extra bekostiging is nodig voor de aanpassing van de eigen theorie- en praktijkprogramma’s en
de stages, om uiteindelijk binnen de reguliere bekostiging, interne diplomering en certificering mogelijk te maken.
BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV